USŁUGI ELEKTRYCZNE WARSZAWA I OKOLICE

pomiary elektryczne pomontażowe

Każda instalacja, niezależnie czy jest nowa lub tylko modernizowana podlega obowiązkowi badania i pomiarów. Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy.
Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych.
Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować, co najmniej:
- oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej;
- pomiary rezystancji izolacji;
- badania ciągłości przewodów ochronnych;
- badania ochrony przed dotykiem pośrednim; czyli sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
- próby działania urządzeń różnicowoprądowych.
Pomiary wykonujemy certyfikowanymi i kalibrowanymi przyrządami firmy SONEL.
powrót do strony startowej