USŁUGI ELEKTRYCZNE WARSZAWA I OKOLICE

Pomiary 5-letnie elektryczne

Wykonujemy szeroki zakres pomiarów elektrycznych.
Wyniki analizujemy zestawiając w protokoły pomiarowe oraz jeżeli jest taka potrzeba - informujemy właściciela, użytkownika o krokach, jakie powinnien wykonać by instalacja pracowała w sposób prawidłowy.
Przegląd instalacji elektroenergetycznych w budynkach wielorodzinnych przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

W/w pomiary obejmują między innymi:
* Pomiar impedancji pętli zwarcia
* Pomiar rezystacji izolacji
* Pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych RCD
* Pomiar natężenia oświetlenia
* Pomiar i oględziny instalacji odgromowej
(pomiar rezystywności uziemienia instalacji odgromowej)Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane nakłada obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku na: - dostawcę energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku, - właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia, - użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych instalacyjnych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.
ponadto ustawa stanowi:

"Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów."
Sporządzony w wyniku okresowej (rocznej lub pięcioletniej) kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej protokół określa:
* stan techniczny elementów instalacji elektrycznej objętych kontrolą,
* wykaz nieprawidłowości w funkcjonowaniu odbiorników energii elektrycznej trwale (na stałe) przyłączonych do instalacji, samowolnych przeróbek instalacji przez jej użytkowników oraz wad powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznej,
* rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów instalacji elektrycznych,
* zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania,
* zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.
powrót do strony startowej